QuickTime - Använda bildrutenummer och tidskoder

background image

Använda bildrutenummer och tidskoder

När du tittar på en film med QuickTime Player kan du visa den aktuella filmtiden,
bildrutenumren eller SMPTE-tidskoden om filmen har ett tidskodsspår. (Vissa
program som Final Cut Pro lägger automatiskt till en tidskod under inspelning.)

Visa antal bildrutor, filmtid eller tidskod

I området bredvid tidslinjen i QuickTime Player visas tidsinformationen för den
aktuella filmen.

1

Klicka i tidvisningsområdet.

2

Välj ett alternativ från popupmenyn.

 Standard: Visar filmtiden i formatet TT:MM:SS.
 Tidskod: Visar filmtiden i formatet TT:MM:SS:bildruta. Antingen visas tidskoden eller

tidskoden för utelämnad bildruta beroende på filmens bildfrekvens (bildrutor/s.). Ett
kolon i bildsrutesegmentet i tidsnoteringen betyder att en tidskod för ej utelämnad
bildruta visas. Ett semikolon på samma plats indikerar en tidskod för utelämnad
bildruta. Om filmen har ett tidkodsspår kommer detta att användas. I annat fall
beräknas tidskoden från 00.00.00.00 från filmens början.

 Bildrutenummer: Visar antalet bildrutor, räknar från 0 vid filmens början. Ett ”f” i

visningsområdet betyder att bildruteantalet räknas.