QuickTime - Automatisera QuickTime Player i Windows

background image

Automatisera QuickTime Player i Windows

I Windows kan du automatisera QuickTime Player-funktioner med JavaScript, Visual
Basic eller andra Active Scripting-språk. Precis som med AppleScript i Mac OS X kan du
styra uppspelning av filmer, konvertera filmer från ett format till ett annat, justera film-
och spåregenskaper, med mera.

Det finns tre QuickTime Player-objekt som du kan använda:
 QuickTimePlayerApp

Pogramobjektet. Det här objektet har en Players-egenskap som returnerar en samling
av QuickTime Player-fönster. Metoden Quit avslutar programmet.

 QuickTimePlayers

Det här objektet används till att räkna upp spelarfönster. Metoderna Remove och
Add används till att ta bort respektive skapa nya QuickTime Player-fönster.

 QuickTimePlayer

Det här objektet har egenskaper och metoder för att öppna filmer, bestämma
fönstrets position och utseende, och interagera med sina menyer. Egenskapen
QTControl visar den ActiveX-komponent som ligger bakom fönstrets film:

Om du vill undersöka QuickTime Player- eller QuickTime Control-gränsnitten i detalj
tittar du på Apple QuickTime Player Library 1.0- eller Apple QuickTime Control 2.0-
gränssnitten i en COM-objektsbläddrare.

background image

57

Or

dlista

Ordlista

AIFF (Audio Interchange File Format) Ett ljudformat som är vanligt förekommande
på webben.

bandbredd En nätverksanslutnings kapacitet att överföra data. Mäts ofta i bit eller
byte per sekund.

bildfrekvens Det antal bilder som visas per sekund.

bildpunkt De punkter på skärmen som text och bilder är uppbyggda av. Det engelska
ordet pixel är en sammandragning av orden picture och element.

bildruta En enstaka bild i en film.

bitmappad Uppbyggd av bildpunkter.

BMP Ett bitmapsformat som används för stillbilder i Windows.

Darwin Streaming Server En teknik för att leverera media via Internet i realtid. Darwin
Streaming Server bygger på samma öppna källkod som Apples QuickTime Streaming
Server (QTSS).

fokuspunkt Ett ställe i en VR-film där användaren med hjälp av musen kan interagera
med filmen.

GIF (Graphics Interchange Format) Ett filformat för bilder

Instant-On En teknik som drastiskt förbättrar hastigheten för bredbandsanvändare vid
åtkomst av strömmande film.

insticksfil Tilläggsprogram som gör det möjligt för webbläsaren att tolka vissa typer
av mediefiler.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) En standard för komprimering av stillbilder.

kapitellista En lista över olika ställen i en film. Användaren väljer ett alternativ från
kapitellistan för att komma till det stället i filmen.

background image

58

Ordlista

kodek Kommer från ”compressor/decompressor”. En kodek är teknik för komprimering
och dekomprimering av data. En kodek består av programvara, maskinvara eller en
kombination av båda. Olika kodekar resulterar i olika mycket förlust av data vid
komprimeringen. En del bevarar alla data.

komprimering Processen att minska en fils datastorlek.

lager Hur en bild visas i en QuickTime-film beror på bildens lagerordning. Bilder med
lägre lagerordning visas överst.

ljudkanal Ljudspår kan innehålla en eller flera kanaler med ljuddata. Varje kanal
representerar det ljud som skickas till en viss högtalare. Stereospår innehåller t.ex.
två ljudkanaler.

ljudkanaletikett Varje ljudkanal kan ges en etikett som anger vart ljudet ska
skickas. I ett stereospår har kanalerna vanligen etiketterna Vänster och Höger.
I ett 5.1-surroundljudspår finns etiketter för Vänster, Höger, Centrera, Surround
vänster, Surround höger och LFE-bild (bashögtalaren).

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) En standard inom musikbranschen
som gör det möjligt för elektroniska instrument att kommunicera med varandra
och med datorer.

MP3 (MPEG-1 layer 3) Ett format för komprimering av musik.

MPEG-4 En ISO-standard som bygger på QuickTime-filformatet och som definierar
filformat och komprimering för multimediefiler.

PAL (Phase Alternation by Line) Ett videoformat som används i bland annat många
europeiska länder. PAL-standarden är 25 bildrutor per sekund, 625 linjer per ruta och
sammanflätat.

PICT Ett bildfilsformat för Mac som inte komprimeras och därför behåller sin kvalitet
hur många gånger den än kopieras.

PNG (Portable Network Graphics) Ett filformat för bilder.

proportioner Förhållandet mellan bildens höjd och bredd.

protokoll En uppsättning med standarder för att sända och ta emot information
i ett nätverk.

QTSS (QuickTime Streaming Server) En teknik för att leverera media via Internet
i realtid.

QuickTime Player Ett program som öppnar och spelar upp QuickTime-filmer samt
många andra typer av filer.

background image

Ordlista

59

QuickTime Pro En version av QuickTime Player med avancerade funktioner, framför
allt för redigering.

QuickTime VR En typ av QuickTime-medier där användarna kan interagera med
tredimensionella platser och objekt.

referensfilm En fil som innehåller en hänvisning till en eller flera mediefiler. En
referensfil som länkas från en webbsida kan t.ex. leda QuickTime Player till en version
som är kodad för en viss uppspelningshastighet.

RGB Rött, grönt, blått - en metod att återge färger på skärmen.

RTSP (Real-Time Streaming Protocol) Ett protokoll för styrning av strömmande
multimedia i realtid. Kan användas både vid direktsändningar och vid strömning
av lagrad video.

Snabbstart En metod att leverera en film på ett sådant sätt att den kan börja spelas
upp innan hela filmen har hämtats.

sprite En bild som definierats en gång och som sedan animeras med hjälp av
kommandon som ändrar bildens position och utseende.

spår En enda datatyp i en QuickTime-film. En film kan innehålla ett eller flera spår.

strömning Leverans av video eller ljud i realtid över ett nätverk. Data levereras i paket
istället för att hämtas ner som en enda fil.

styrspår Ett styrspår talar om för servern hur innehållet i en strömmande film ska
föras över PICT.

TIFF (Tagged Image File Format) Ett format som ofta används när bilder ska föras över
mellan program.

tween-spår Ett spår som modifierar visningen av andra spår.

vinjettbild I QuickTime är en vinjettbild oftast en enstaka bildruta från en film som får
representera filmen för användarna.QTSS (QuickTime Streaming Server).

virtual reality (VR) Den effekt som åstadkoms av QuickTime VR och som gör det
möjligt för användare att manipulera objekt eller hela miljöer.

wav Ett ljudformat som används i Windows.

background image

Inde

x

60